Obchodní podmínky e-shopu LittleTobi

platí pro Českou republiku a Slovensko

Všeobecná ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro nákup v internetovém obchodně www.littletobi.cz.

Kupující učiněním závazné objednávky stvrzuje, že souhlasí s Obchodními podmínkami platnými pro internetový obchod www.littletobi.cz. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

Objednání zboží

Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím.

Předmětem smlouvy je zboží, uvedené v kupní smlouvě - objednávce. Informace o rozměrech, váze a další údaje, uvedené u popisu výrobků na našich stránkách, v katalozích, prospektech nebo dalších tiskovinách, pocházejí od výrobců a našich dodavatelů. Pokud se tyto údaje liší od skutečnosti, e-shop za tento fakt nenese odpovědnost.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje její závaznost a souhlas s nákupním řádem. Po přijetí objednávky prodávajícím, obdrží kupující potvrzující e-mail s informacemi o další postupu.

Závaznou objednávku je možné bez udání důvodu do 24 hodin zrušit zasláním e-mailu na voprodej@kbbk.cz. Storno objednávky bude obratem prodávajícím potvrzeno.

Internetový obchod www.littletobi.cz si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že se zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně po zjištění této skutečnosti kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující již zaplatil část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo zaslána poštovní poukázkou na jeho adresu v nejkratším možném termínu. Náklady vzniklé kupujícímu při používání komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám a není možné je na prodávajícím vymáhat.

Platební podmínky

Ceny uvedené v internetovém obchodě www.littletobi.cz jsou platné v okamžiku objednání. Prodávající si vyhrazuje právo chyb a změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. V již realizovaných a řádně potvrzených objednávkách nebudou ceny zboží měněny a budou závazné pro obě smluvní strany.

Způsoby platby

Kupní cena bude považována za uhrazenou teprve po připsání celé kupní ceny na účet prodávajícího nebo uhrazením celé částky v hotovosti pracovníkovi přepravní firmy. Internetový obchod www.littletobi.cz si vyhrazuje právo nedodat zboží kupujícímu v případě, že zboží nebude plně uhrazeno. Faktura slouží zároveň jako daňový doklad.

K ceně zboží je připočítána částka za dopravu na místo určené kupujícím a případně dobírečné, pokud není dohodnuto jinak.

V případě, že kupující provede úhradu zboží předem a prodávající není schopen zajistit dodání vybraného zboží, prodávající neprodleně vrátí příslušnou částku zákazníkovi předem dohodnutým způsobem.

Dodací podmínky

Nabídka e-shopu zahrnuje zboží od různých výrobců, proto není možné vždy zajistit stejnou dodací lhůtu pro pro veškerý sortiment. Při potvrzení objednávky bude zákazník informován o dostupnosti zboží a předpokládaném termínu expedice (je-li znám). Dojde-li, z jakéhokoliv důvodu k problémům s dodávkou, ihned po zjištění těchto skutečností bude zákazník prodávajícím informován. Prodávající se zavazuje expedovat zboží v co nejkratším možném termínu. Jelikož nejsme pouze maloobchodní prodejci, ale i velkoobchodní, naše skladové zásoby jsou v nadstandardním množství.

Možnosti způsobů doručení zásilky

V případě opětovného zaslání dříve nevyzvednuté zásilky bude účtováno dvojnásobné poštovné.

Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít, zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci samotnému. V případě shledání porušení balíku či shledání jiných porušení obalu svědčících o neoprávněném vniknutí do zásilky a i v případech již výše zmíněných se doporučuje kupujícímu zásilku ve vlastním zájmu nepřevzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka splňovala všechny podmínky a náležitosti výše uvedené a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel. Faktura sloužící zároveň i jako daňový doklad je přiložena v balíku.

Zákazník je povinen při převzetí balíku s dobírkou od přepravce vyžádat doklad o převzetí dobírky, včetně vyznačené dobírkové částky.. Internetový obchod www.littletobi.cz se zavazuje, svým zákazníkům dodávat zboží v neporušeném stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, dle předpisů a nařízení platných na území České republiky a Slovenské republiky.

Záruční podmínky a reklamace

Není-li v katalogu internetového obchodu www.littletobi.cz uvedeno u daného produktu jinak, je záruční doba prodávaného zboží 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne dodání zboží zákazníkovi.

Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem, mechanickým poškozením nebo opotřebením, ohněm či vodou. Záruka se nevztahuje na výrobky mechanicky poškozené.

Kupující má povinnost při převzetí zboží překontrolovat neporušenost obalu a zda zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození. V případě, že tak neučiní a převezme zásilku poškozenou, nebude brán zřetel na pozdější reklamace poškození způsobené dopravou. Za poškození zboží během dopravy nese odpovědnost přepravce.

V případě zjištěné vady a následné reklamace je kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího, a to na e-mail voprodej@kbbk.cz. Reklamované zboží odešle kupující jako doporučený balík (ne na dobírku) na adresu prodávajícího: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov. K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu - faktura a podrobný popis závad.

O uznání či neuznání reklamace informuje prodávající kupujícího ihned po obdržení zboží k reklamaci.

Prodávající se zavazuje odstranit závadu zboží, které je předmětem oprávněné a správně uplatněné reklamace, opravou, výměnou za stejný výrobek, výměnou za výrobek podobný, disponující však stejnými parametry jako původní výrobek nebo vrácením zaplacené kupní ceny. O uznání reklamace a způsobu jejího vyřízení rozhoduje výhradně prodávající, vždy po domluvě s kupujícím. Jedná-li se o odstranitelnou závadu, bude tak učiněno nejpozději do 30ti pracovních dní od uznání reklamace prodávajícím.

Výměna a vrácení zboží

Zákazník má právo do 14-ti dnů od převzetí zboží na jeho vrácení bez udání důvodu. Pokud se tak rozhodne, oznámí tuto skutečnost prodávajícímu na e-mail: voprodej@kbbk.cz. Nepoškozené zboží, bez známek užívání, opotřebování nebo neodborného užívání, v původním obalu, s kompletním příslušenstvím a doprovodnou dokumentací zašle kupující na své náklady (ne na dobírku) na adresu prodávajícího: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov.

Po obdržení vráceného zboží bude kupní cena zboží (tedy bez poštovného) převedena na účet kupujícího, příp. vrácena jiným způsobem na základě vzájemné dohody, a to nejpozději do 10ti pracovních dnů.

V případě potřeby bude nepoužité a nepoškozené zboží vyměněno za zboží jiné velikosti nebo typu. O žádosti o výměnu bude kupující prodávajícího informovat na e-mail: voprodej@kbbk.cz. Zboží zašle doporučeným balíkem (ne na dobírku) na adresu prodávajícího: K-Brand s.r.o., Hulice 116, 25763 Trhový Štěpánov. Náklady spojené s výměnou nese v plné výši kupující.

Ochrana osobních údajů

Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správě a pravdivě.

Na písemnou žádost nakupujícího je prodávající povinen údaje o tomto nakupujícím vymazat z databáze zákazníků.

Uplatněním objednávky vyjadřuje kupující souhlas se zpracováním uvedených údajů v souladu se Zákonem na ochranu osobních údajů.

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách www.littletobi.cz v den odeslání elektronické objednávky.

Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že souhlasí s cenou objednaného zboží včetně expedičních a dopravních nákladů, a veškeré obchodní podmínky a ustanovení ve znění platném v momentě odeslání objednávky.

Účastníci se výslovně, ve smyslu ustanovení § 262, odstavce 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem.

Osobní údaje poskytnuté kupujícím v žádném případě nebudou poskytovány třetí straně, pokud to nesouvisí s účelem, ke kterým byly poskytnuty obchodu www.littletobi.cz (např. sdělení doručovací adresy přepravci).

Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení prodávajícímu.